SSM ( Protecția muncii )

DESCRIERE

Conceptul de sănătate și securitate în muncă este format dintr-un ansamblu de activități care au scopul de a asigura cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătații lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Prin activitatea de prevenire și protecție, ne dorim implementarea măsurilor optime de sănătate și securitate in muncă, crearea unui climat sigur de desfășurare a activității,  prin care atât dumneavoastră ca și angajator, cât și angajații dumneavoastră, să beneficiați de siguranță și liniște deplină în desfășurarea activității. Propunem soluții eficiente, conform legislației în vigoare.

SERVICII OFERITE:

 • – identificăm împreună cu angajatorul, riscurile de accidentare la locurile de muncă;- efectuăm evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, sarcină de muncă, mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă / posturi de lucru;

  – elaborăm planul de prevenire şi protecţie și îl actualizăm ori de cate ori situația o cere;

  – elaborăm instrucţiuni proprii pentru completarea şi / sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă,  ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii / întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă / posturilor de lucru;

  – propunem atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, pentru locurile de muncă existente;

  – efectuăm instruirea introductiv generală a lucrătorilor, la sediul unității și punctele de lucru ale acestuia;

  – punem la dispoziția beneficiarului documentele necesare tuturor fazelor de instruire;

  – participăm la verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

  – elaborăm tematicile pentru toate fazele de instruire;

  – elaborăm programul de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii;

  –  participăm la nominalizarea și localizarea de către beneficiar a zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Norma metodologica de aplicare a prevederilor legii securității și sănătații in muncă nr. 319/2006;

  – stabilim zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor <LLNK 12006   971 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi / sau sănătate la locul de muncă;

  – oferim consultantă cu privire la evidența meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

  – oferim consultanță cu privire la evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

  – oferim consultanță cu privire la evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic;

  –  oferim consultanță cu privire la monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

  – oferim consultanță cu privire la verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum şi a sistemelor de siguranță;

  – informăm angajatorul asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunem măsuri de prevenire şi protecţie;

  –  oferim consultanță cu privire la modul de întocmire a evidenței echipamentelor de muncă şi a urmăririi verificării periodice, conform prevederilor din <LLNK 12006  1146 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători, a echipamentelor de muncă;

  – participăm la identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere ( dacă este cazul ) şi la întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

  –  efectuăm sau participăm la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății in muncă nr. 319/2006;

  – actualizăm planul de avertizare, planul de protecţie şi prevenire şi planul de evacuare;

  – propunem clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

  –  aducem la cunostință beneficiarului prevederile legale referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor;

  –  oferim consultanță cu privire la organizarea activitaţii de prevenire și protecție, inclusiv a comitetului de securitate și sănătate in muncă ;

  – reprezentăm angajatorul la acțiunile de control efectuate de către ITM și ISU și punem la dispoziția organelor de control documentația ce urmează a fi verificată.